Regulamin

PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA TEJ STRONY INTERNETOWEJ NALEŻY UWAŻNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PONIŻSZYM REGULAMINEM

Zasady użytkowania strony internetowej

Niniejsze zasady (wraz z odnoszącymi się do nich dokumentami) przedstawiają warunki, na których użytkownik może korzystać z naszej strony internetowej: www.greenvale.co.uk (nasza strona). Przez użytkowanie strony internetowej rozumiemy jej otwieranie , przeglądanie jej zawartości oraz rejestrowanie się za jej pośrednictwem.

Przed rozpoczęciem korzystania z naszej strony należy dokładnie zapoznać się z niniejszymi warunkami. Zalecamy wydrukowanie kopii tego dokumentu i zachowanie go na przyszłość.

Korzystając z naszej strony internetowej, użytkownik potwierdza, że akceptuje warunki użytkowania strony i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

Jeśli użytkownik nie zgadza się z tymi warunkami użytkowania, nie może korzystać z naszej strony internetowej.

Te warunki użytkowania odnoszą się do następujących dodatkowych warunków, które również obowiązują podczas użytkowania naszej strony internetowej:

  • Nasza polityka prywatności określająca warunki, na których przetwarzamy wszystkie dane osobowe uzyskiwane od użytkowników, oraz te, które zostały nam przesłane. Użytkując naszą stronę internetową, użytkownik wyraża zgodę na takie przetwarzanie i potwierdza, że wszystkie przesłane przez niego dane są prawdziwe
  • Nasza polityka dotycząca plików cookie, która zawiera informacje dotyczące plików cookie wykorzystywanych na naszej stronie.

www.rowefarming.co.uk to adres strony internetowej zarządzanej przez firmę Produce Investments Ltd („My”). Jesteśmy zarejestrowani w Anglii i Walii pod numerem 03163230, a zarejestrowana siedziba firmy znajduje się pod adresem: Produce Investments Ltd, Floods Ferry Road, Doddington, March, Cambridgeshire, PE15 0UW. Nasz numer VAT to GB 792 4101 37. Jesteśmy spółką kapitałową.

Możemy zmienić te warunki użytkowania w dowolnym czasie przez wprowadzenie zmian na niniejszej stronie.

Użytkownicy powinni okresowo sprawdzać treść tej strony, aby zapoznać się z wprowadzonymi zmianami, ponieważ są one dla nich wiążące.

Strona może być okresowo aktualizowana, a jej zawartość zmieniana w dowolnym czasie. Jednakże należy mieć na uwadze, że część zawartości naszej strony może być w danym momencie nieaktualna, a my nie jesteśmy zobowiązani do jej aktualizacji.

Nie gwarantujemy, że nasza strona internetowa lub dowolna jej zawartość jest wolna od błędów lub zawiera kompletne informacje.

Dostęp do naszej strony jest całkowicie darmowy.

Nie gwarantujemy, że nasza strona internetowa lub dowolna jej zawartość będzie zawsze dostępna lub że będzie działała bez przerw. Dostęp do naszej strony jest dozwolony tymczasowo. Możemy zablokować, wycofać, usunąć lub zmienić całą stronę lub dowolną jej część bez powiadamiania o tym. Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli z dowolnego powodu strona jest niedostępna w danym momencie lub przez dowolny okres.

Użytkownik jest zobowiązany do dokonania wszelkich niezbędnych formalności, koniecznych do uzyskania dostępu do naszej strony.

Użytkownik jest także odpowiedzialny za zapewnienie, że wszystkie osoby uzyskujące dostęp do naszej strony za pośrednictwem jego łącza internetowego wiedzą o niniejszych warunkach użytkowania i innych obowiązujących regulaminach i się na nie zgadzają.

Nasza strona oraz publikowane na niej materiały stanowią, zgodnie z prawem, naszą własność intelektualną lub mamy licencję na ich wykorzystywanie. Materiały te są chronione prawami autorskimi i umowami międzynarodowymi. Wszystkie związane z nimi prawa są zastrzeżone.

Użytkownik może wydrukować kopię strony oraz pobrać dowolną jej część na własny użytek lub pokazać innym członkom swojej organizacji treści opublikowane na naszej stronie.

Zabrania się modyfikowania kopii papierowych, materiałów cyfrowych i jakichkolwiek innych materiałów wydrukowanych z naszej strony lub pozyskanych w inny sposób oraz używania ilustracji, zdjęć, sekwencji wideo lub audio oraz grafik bez towarzyszącego im tekstu.

Należy zawsze wskazywać nas (oraz innych podanych współtwórców) jako autorów treści pozyskanych z naszej strony.

Zabronione jest wykorzystywanie dowolnej części naszej strony w celach komercyjnych bez uprzedniego uzyskania licencji od nas lub od właścicieli strony, z której treści te zostały udostępnione.

Jeśli użytkownik wydrukuje lub pobierze dowolną część naszej strony z pogwałceniem tych warunków użytkowania, jego prawo do użytkowania strony wygaśnie ze skutkiem natychmiastowym oraz będzie zmuszony do zwrócenia lub zniszczenia uzyskanych materiałów w zależności od naszej decyzji.

Nasza strona zawiera jedynie ogólne treści informacyjne. Nie mają one charakteru gwarantowanych porad. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie zawartości strony należy zasięgnąć specjalistycznej opinii lub w ogóle się od nich powstrzymać.

Mimo że dokładamy wszelkich starań, aby informacje zawarte na naszej stronie były aktualne, to nie dajemy żadnych poświadczeń lub gwarancji, które stwierdzałyby lub sugerowały, że informacje zawarte na stronie są dokładne, kompletne i aktualne.

Nic w niniejszych warunkach użytkowania nie wyklucza ani nie ogranicza odpowiedzialności za śmierć lub uszkodzenie ciała spowodowane przez nasze zaniedbanie, oszustwo, podanie fałszywych informacji lub innej odpowiedzialności, która nie może być ograniczona lub wykluczona na mocy obowiązującego brytyjskiego prawa.

Wykluczamy natomiast wszystkie inne warunki, gwarancje i rękojmie, wyraźne lub dorozumiane, które mogłyby znaleźć zastosowanie dla naszej strony lub dowolnej zawartej na niej treści, w najpełniejszym zakresie dozwolonym przepisami prawa.

Nie ponosimy odpowiedzialności za wszelkie straty lub szkody, niezależnie od tego, czy powstały na skutek niedotrzymania umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), niedopełnienia obowiązku ustawowego lub w inny sposób, nawet jeśli były możliwe do przewidzenia lub wystąpiły na skutek:

  • użytkowania lub niemożności użytkowania naszej strony lub
  • wykorzystania lub polegania na dowolnych treściach wyświetlanych na naszej stronie.

Jeśli użytkownik reprezentuje firmę, należy mieć na uwadze, że w szczególności nie ponosimy odpowiedzialności za:

  • utratę zysków, przychodów, działalności, spadek sprzedaży;
  • przerwę w działalności;
  • utratę spodziewanych oszczędności;
  • utratę możliwości rozwoju działalności, straty wizerunkowe; lub
  • jakąkolwiek inną pośrednią lub wynikową stratę lub szkodę.

Jeśli użytkownik jest konsumentem, musi mieć na uwadze, że nasza strona jest przeznaczona tylko do użytku domowego i prywatnego. Użytkownik zgadza się nie wykorzystywać strony do celów komercyjnych lub na potrzeby działalności gospodarczej, a my nie ponosimy odpowiedzialności za straty zysków, straty w przedsiębiorstwie, przerwę w działalności lub utratę okazji na rozwój działalności.

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody lub straty wywołane przez wirusy, ataki typu DOS lub inne szkodliwe materiały, które trafiły na komputer użytkownika lub inne wyposażenie, zainfekowały oprogramowanie, dane lub inne zasoby użytkownika w wyniku użytkowania naszej strony internetowej, części jej zawartości lub strony, do której przeniesiono się za pośrednictwem łącza.

Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawartość stron, do których prowadzą łącza znajdujące się na naszej stronie. Takie łącza nie powinny być interpretowane jako zachęta do odwiedzenia strony, do której prowadzi odnośnik. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne straty lub szkody, które mogą powstać w wyniku ich użytkowania.

Nie gwarantujemy, że nasza strona będzie zabezpieczona przed robakami i wirusami lub będzie od nich wolna.

Użytkownik jest odpowiedzialny za konfigurację swojego sprzętu informatycznego, programów komputerowych i platformy przed uzyskaniem dostępu do naszej strony. Należy używać własnego oprogramowania antywirusowego.

Niedozwolone jest niewłaściwe użytkowanie naszej strony internetowej przez świadome wprowadzanie wirusów, trojanów, robaków, bomb logicznych i innych materiałów, które mogą być szkodliwe lub niebezpieczne w znaczeniu technicznym. Zabronione jest podejmowanie prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do naszej strony, serwera hostującego lub każdego innego serwera, komputera lub bazy danych, powiązanych z naszą stroną. Zabronione jest przeprowadzanie na naszej stronie ataków typu DOS lub umożliwianie takiego ataku. Złamanie tego przepisu stanowi przestępstwo w myśl ustawy Computer Misuse Act z 1990 roku. Wszelkie tego typu naruszenia zgłosimy odpowiednim organom ścigania i będziemy z nimi współpracować przez ujawnienie tożsamości podejrzewanego użytkownika. W przypadku takiego naruszenia prawo do użytkowania strony przez użytkownika wygasa ze skutkiem natychmiastowym.

Umieszczanie łączy do naszej strony głównej przez użytkownika jest dopuszczalne pod warunkiem, że odbywa się w sposób uczciwy i zgodny z prawem, nie szkodzi reputacji naszej firmy oraz nie jest ono wykorzystywane w złej wierze.

Użytkownikowi nie wolno zamieszczać łączy w sposób sugerujący jakiekolwiek jego powiązania z naszą firmą, zatwierdzenie przez nas lub nasze poparcie, jeśli nie jest to zgodne z prawdą.

Użytkownik nie może umieszczać łączy na stronach niestanowiących jego własności.

Nie wolno wyświetlać naszej strony w ramce umieszczonej w innej witrynie ani tworzyć łączy do innych części naszej strony niż strona główna.

Zastrzegamy sobie prawo do cofnięcia zgody na umieszczanie łączy bez uprzedzenia.

Użytkownicy, którzy chcą skorzystać z innych zasobów naszej strony internetowej niż te wymienione powyżej, powinni skierować prośbę na adres [email protected]

Znajdujące się na naszej stronie łącza do innych witryn i zasobów dostarczanych przez osoby trzecie mają wyłącznie charakter informacyjny.

Nie mamy kontroli nad zawartością tych stron i zasobów.

Konsument powinien mieć na uwadze, że niniejsze warunki użytkowania, ich przedmiot oraz sformułowanie są regulowane przez prawo brytyjskie. Wraz z użytkownikiem zgadzamy się z tym, że sądy Anglii i Walii będą miały niewyłączną jurysdykcję. Jednakże jeśli użytkownik jest mieszkańcem Irlandii Północnej, może również wszcząć postępowanie przed sądem północnoirlandzkim, a jeśli jest mieszkańcem Szkocji, może również wytoczyć powództwo w sądzie szkockim.

Jeśli użytkownik reprezentuje firmę, niniejsze warunki użytkowania, ich przedmiot i sformułowanie (oraz wszelkie niewynikające z umowy spory i roszczenia) są regulowane przez prawo brytyjskie. Wraz z użytkownikiem zgadzamy się z tym, że sądy Anglii i Walii będą miały wyłączną jurysdykcję.

Aby skontaktować się z nami, wyślij e-mail na adres: [email protected]